La capella de Sant Onofre i la plaça Lesseps.

Al extrem nord del carrer Gran de Gràcia, a l'esquerra, limitant amb la riera de Cassoles, hi havia una casa i capella dedicada a Sant Onofre.

L'any 1800 va adquirir la finca Onofre Mata, segons escriptura del Notari Miquel Serra pero no sabem si es ell que va fer construir la capella.

Quan l'any 1,892 l'Ajuntament va aprovar les alineacions del carrer i va haver d'expropiar-se el terreny doncs deixava un pas molt estret per entrar a la plaça, just en el punt que hi havia un pont per creuar la riera i un petit camí per baixar a la riera.

L'Ajuntament va destinar 29 m2 a via pública i la resta, que eren 81 m2, es va vendre al propietari confrontant Ignasi Balanzó, prèvia subhasta amb anuncis publicats al “Diario de Barcelona”,”El Diluvio”, “La linterna de Gracia”, i “Revista graciense” a octubre de 1893.

Deia l'arquitecte municipal Miguel Pascual Tintorer la parcel·la no era edificable per les seves escasses dimensions i el seu valor era de 5,400 ptes. Que va haver de rebaixar-se fins a 4.322 ptes en una segona subhasta. Finalment la venda es va realitzar l'any 1894.

sant onofre gracia
Sant Onofre Gracia
A l'esquerra podem veure el pont per passar la riera que passava a un nivell molt baix com es pot veure en el mur de contenció que protegia l'ermita.